Студентський Парламент
Фізичний факультет


13 жовтня 2011 року на 91-му роцi пiшов iз життя

Максим Тимофiйович Костишин, один iз фундаторiв Iнституту фiзики напiвпровiдникiв НАН України,визначний винахiдник та вчений, лауреат державних нагород та вiдзнак НАН України, Заслужений винахiдник СРСР. М.Т. Костишин народився 10 квiтня 1920 року в селi Пенькiвка Вiнницької областi. Пiсля навчання у школi та Вiнницькому педагогiчному училищi працював учителем математики й фiзики в сiльськiй школi. У 1939 роцi його призвали до армiї. Пiсля закiнчення Велико-Устюжського артилерiйського училища у першi мiсяцi Великої Вiтчизняної вiйни в кiнцi листопада 1941 року пiд Москвою вiн брав участь у бойових дiях.

Пiд час вiйни Максим Тимофiйович пройшов шлях вiд командира батареї до начальника штабу артилерiйського полку. Брав участь у оборонi Москви, боях на Орловсько-Курськiй дузi, операцiї “Багратiон”. У жовтнi 1944 року пiд Варшавою вiн був тяжко поранений i до сiчня 1946 року лiкувався у шпиталях. Має бойовi нагороди: орден Червоної Зiрки, два ордени Великої Вiтчизняної вiйни 1-го ступеня, орден Великої Вiтчизняної вiйни 2-го ступеня, орден Богдана Хмельницького та 23 медалi.

Пiсля демобiлiзацiї Максим Тимофiйович вступив на фiзичний факультет Київського державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка. Закiнчивши унiверситет, навчався в аспiрантурi кафедри оптики пiд керiвництвом професора О.А. Шишловського, захистив кандидатську дисертацiю.Максим Тимофiйович кiлька рокiв працював доцентом кафедри оптики фізичного факультету, а з 1964 року вся його наукова та науково-органiзацiйна дiяльнiсть пов’язана з Iнститутом фiзики напiвпровiдникiв НАН України. Головним завданням наукових пошукiв Максима Тимофiйовича стає створення та розвиток нового наукового напрямку – стимульованi випромiнюванням структурнi перетворення та твердофазнi взаємодiї у тонких шарах халькогенiдних скловидних напiвпровiдникiв (ХСН), галогенiдiв та тонкошарових структурах. Започатковано цей напрямок ще в першi роки наукової дiяльностi Максима Тимофiйовича, коли ним, спiльно з спiвробiтниками, було вiдкрито нове фiзичне явище – фотографiчну чутливiсть плiвок ХСН та структур напiвпровiдник–метал, якi ним було вперше детально вивчено. Цi результати опублiковано у бiльш нiж 200 наукових працях та узагальнено в монографiї, i згодом вони стали предметом пiдготовленої ним докторської дисертацiї. Прикладнi розробки захищенi бiльш нiж 50 авторськими свiдоцтвами, патентами України та закордонними патентами (США, ФРН, Францiя та iн.). Результати його прикладних розробок впроваджено на багатьох провiдних пiдприємствах України та СНД. Започаткований М.Т. Костишиним новий науковий напрямок викликав значну зацiкавленiсть свiтової наукової громадськостi. Дослiдження фотостимульованих структурно-фазових процесiв у тонкошарових структурах були розпочатi й продовжують проводитися у багатьох десятках лабораторiй провiдних наукових центрiв у рiзних країнах. На основi фотостимульованих процесiв у тонких шарах ХСН розроблено високороздiльнi неорганiчнi фоторезисти, середовища для оптичної реєстрацiї iнформацiї, у тому числi для оптичних дискiв найновiших форматiв, середовища для електричного запису iнформацiї наструктурно-фазових переходах у ХСН та низцi iнших розробок, якi широко застосовуються в усьому свiтi.

М.Т. Костишиним проведено велику науково-органiзацiйну роботу. У 1964–1966 роках вiн працював заступником директора Iнституту напiвпровiдникiв з наукової роботи, зробив значний внесок у становлення та розвиток Iнституту. За його iнiцiативою у 1964 роцi створено вiддiл фотохiмiчних явищ у напiвпровiдниках, який Максим Тимофiйович очолював до 1987 року. Вiн пiдготував 15 кандидатiв та двох докторiв фiзико-математичних наук, якi продовжують розвивати започаткований ним науковий напрямок. Максим Тимофiйович був доброю та чуйною людиною, його любили та поважали спiвробiтники й всi, хто його знав. Смерть Максима Тимофiйовича є тяжкою втратою для української науки. Пам’ять про нього назавжди збережеться у серцях тих, хто мав щастя знати Максима Тимофiйовича i працювати з ним.

 

В.Г. Литовченко, В.Ф. Мачулiн, С.В. Свєчнiков,

О.Є. Бєляєв, М.Я. Валах, Є.Ф. Венгер,

А.А. Крючин, В.С. Лисенко, П.Ф. Олексенко,

В.В. Петров, Ф.Ф. Сизов, В.А. Широков,

В.М. Бабич, П.I. Баранський, О.А. Бугай,

Н.А. Власенко, О.I. Власенко, С.Г. Гасан-заде,

В.А. Данько, М.Л. Дмитрук, С.С. Жовмир,

I.З. Iндутний, В.М. Комащенко, С.О. Костюкевич,

О.О. Кудрявцев, В.I. Минько, К.В. Михайловська,

I.Ю. Немiш, Л.В. Поперенко, I.В. Прокопенко,

В.В. Пророк, П.Ф. Романенко, М.I. Сипко,

М.В. Сопiнський, В.М. Сорокiн, О.В. Стронський,

В.М. Томашик, I.В. Фекешгазi, I.А. Шайкевич,

П.Є. Шепелявий, С.М. Яблочков


Головна | Про парламент | Наші проекти | Новини | Члени СПФ | Газета "Цитрус" | Документація | Галерея
© 2009-2012 СПФ. Усі права захищенo.
Webmaster: alexsova1@yandex.ru